Autogrammschdundn

Di Maunschoft und di Drena fon da SK Rapid gebm eich gean a Autogramm. Bein Dog da offanen Dia, beim Greenie-Dog und aa bei aundan Events is des Autogrammschreibm a Däu fom Gschefd. Danebm hobds no an Hauffm aundare Dschantsn, an Gika oda an Drena um a Autogramm aundshaun.

Auf dera Seitn eafoats ollas iwa di neksdn Deamine fia Autogrammschdundn. Ös kends mid an Mausklick di andsönen Deamine in eichan Kalenda owalodn, auf dass ma jo kan Deamin fabassts (ics-Kompatibilität muass owa scho sei).