Des Allianz-Stadion
Oide Heimat - Neiches Daham
Business
Package
Event
Loosch
Business
Looschn
Faraunschdaltungs
Dsentrum

Business Package

Med an Business Package im neichn Allianz-Schdadion hobds ned nua an schbedsiön Dsuadrit dsu di Matches fom Rekoadmasda. Ös seids aussadem a Däu fom neichn SK Rapid Business Club und hobds a direkte Fabindung dsu di Leid aus da Wiadschoft und aus da Bolidig. Med an Business Package kennts des Umföd fo da Rapid fia eicha Gschefd nutsn.

Mia schoffn fia eich im Schdadion, des wos dsu den modeansdn fon Europa ghead, a beafektes Umföd, suagn fia r a leiwaundes Catering und a wengal Entertainment gibds aa. Wos sunsd no dadsuaghead, kaunst auf da neksdn Seitn lesn.